Aktuellt

Hem
Aktuellt
Tidigare preliminära datum för årets luftvårdsdag  23/9 har vi tyvärr tvingats frångå av flera skäl. Vi återkommer med ett nytt datum så snart som möjligt. Vår
förhoppning är att arrangera Regionala Luftvårdsdagen någon gång under andra hälften av november 2016.

Den regionalaÄndrad tid! luftvårdsdagen har under de senaste tre åren varit ett mycket uppskattat och efterfrågat evenemang och vi vill därför naturligtvis arrangera en luftvårdsdag även i år.

Arrangörer är även i år Östra Sveriges luftvårdsförbund tillsammans med Miljöförvaltningen i Stockholm, Trafikverket region Stockholm samt Länsstyrelse i Stockholms län.
Om du har önskemål på innehåll för årets regionala luftvårdsdag, kontakta gärna goran.andersson@oslvf singulair allergy.se

Inbjudan med program kommer sändas till alla tidigare deltagare.

Dubbdäckens slitage på vägbanan genererar partiklar som vid torrt väglag virvlar upp i luften och kan ge kraftigt förhöjda PM10-halter. Andelen dubbdäck har stor betydelse för partikelhalten där en högre dubbdäcksandel innebär högre partikelhalter vid samma trafikflöde och fordonshastighet.

Räkningar utfördes i 27 av 53 medlemskommuner. Jämfört med år 2014 minskade dubbdäcksandelen i 12 kommuner och ökade i 9 kommuner generic singulair. I två kommuner var andelen oförändrad medan 4 kommuner saknade resultat från år 2014.

Räkningarna av dubbdäcksandelar har utförts av personal i respektive kommun.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Rapporten ”LVF 2016:17 Dubbdäcksandelar i kommunerna inom Östra Sveriges luftvårdsförbund” (pdf 836 kB)

I rapporten “Östra Sveriges Luftvårdsförbund – Mätresultat och jämförelser med normer och mål år 2015″ redovisas resultat från förra årets mätningar av luftföroreningar och meteorologi inom Luftvårdsförbundet.

I rapporten redovisas resultat från följande mätningar i gatunivå:
• Stockholm (E4/E20 Lilla Essingen)
• Uppsala (Kungsgatan)
• Botkyrka (Hågelbyleden)
• Södertälje (Turingegatan och Birkakorset)
• Sollentuna (E4 Häggvik, Ekmans väg, Töjnaskolan, Skälbyskolan och Eriksbergsskolan).

Vid mätstationen E4/E20 Lilla Essingen överskreds miljökvalitetsnormen för kvävedioxid till skydd för människors hälsa. I övrigt klarades normvärden för bl.a. kvävedioxid, partiklar (PM10, PM2.5) och marknära ozon (O3). Miljökvalitetsmål till skydd för människors hälsa klarades inte för kvävedioxid (Stockholm, Uppsala, Botkyrka), partiklar PM10 (Stockholm, Uppsala, Södertälje) och marknära ozon (Stockholm, Norrtälje). Luftföroreningshalterna var relativt låga år 2015 beroende på att vädret var milt och blåsigt try this.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Rapporten “Östra Sveriges Luftvårdsförbund – Mätresultat och jämförelser med normer och mål år 2015″

Fredag 20 maj kl 13.00 hålls vårens kontaktombudsmöte.
Denna gång får vi en presentation av resultaten från vinterns dubbdäcksinventering, arbetsläget för karteringen av PM10 och kväveoxider samt om diverse förbundsaktuellt i som bl a nya hemsidor (www.oslvf.se resp www.slb.nu),  möjlighet att avropa ytterligare tjänster från SLB-analys, program för Regionala luftvårdsdagen 23/9, preliminära idéer tilläggsprogram 2017-2018, ekonomiska konsekvenser av Sthlm länsstyrelse avhopp fr.o.m. 2017, Örebro läns intresseanmälan om medlemskap, eventuella aktiviteter under Europeiska Trafikantveckan, remiss från Naturvårdsverket etc.

Vi kommer som vanligt vara på förbundets kansli på Södermalmsallén 36, 5 tr,  i Stockholm (Fatburen).

Program

<a href="http://www.oslvf Continued.se/wp-content/uploads/2016/05/Skärmklipp.jpg”>Skärmklipp

Stockholm har mycket bättre luft idag jämfört med för 50 år sedan singulair pill. Luftföroreningar som då var stora problem i Stockholmsluften – svaveldioxid, bly, kolmonoxid, bensen m.fl. understiger numera gränsvärdena med bred marginal. Alltjämt kvarstår dock problem med kvävedioxider och partiklar, PM10. År 2015 klarades emellertid miljökvalitetsnormen för P2016-Sthlm-årsrapportM10 i hela Stockholms stad. Det är andra året i följd och även 2016 ser så här långt bra ut.

Dygnsmedelvärdet för kvävedioxider klarades inte. Även om det långsamt blir bättre är det svårt att klara de svenska normerna. Regeringen har dock gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommuner att kunna införa miljözon även för lätta fordon. Det kan bidra till en lösning.

http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2016_002.pdf

Vid Östra Sveriges Luftvårdsförbunds stämma torsdag 28 april hålls en presentation om det svenska miljökvalitetsmålen och hur det förhåller sig till EU:s miljökvalitetsnormer. Vad krävs för att klara miljökvalitetsmålen?
Alla medlemsorganisationers valda ombud och ersättare har fått en kallelse, liksom styrelseledamöter och beredningsgrupp. Mer info, se ”Årsmöte

Förteckning över valda ombud och ersättare >>

Anmälan, gärna före 21 april, till <a href="mailto:goran singulair over the counter.andersson@oslvf.se” target=”_blank”>goran.andersson@oslvf.se !

Varmt välkommen!

Partiklar och kväveoxider kommer att mätas på Södra Kungsgatan i Gävle av SLB-analys under år 2016. Mätningarna som utförs åt Gävle kommun påbörjades i slutet av år 2015.
http://slb.nu/slbanalys/ny-matstation-i-gavle/

SLB-analys hänger upp insug till NOx-mätningar på Södra Kungsgatan.

 

Den nya mätstationen på Södra Kungsgatan i Gävle.

Följ luftkvaliteten, timme för timme, på SLB-analys helt omarbetade sajt <a href="http://www More Help.slb.nu/slbanalys” target=”_blank” data-trk=”link”>www.slb.nu/slbanalys där mängder med bra info presenteras på överskådligt sätt. Här finns bl a alla publika data från Östra Sveriges luftvårdsförbund (www.oslvf.se). Samtidigt lanserar SLB-analys sin nya logotyp.

SLB-analys

Naturvårdsverket har i ett brev till alla landets kommuner informerat om skyldigheten att senast 31/3 rapportera luftkvalitetsdata för 2015. För Östra Sveriges luftvårdsförbunds medlemskommuner utförs dock all inrapportering av SLB-analys på uppdrag av luftvårdsförbundet. Inrapporteringen är en medlemstjänst som ingår i medlemskapet  i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Ni behöver alltså inte göra något med anledning av Naturvårdsverkets brev.

Alla mötestider för styrelse, beredningsgrupp och kontaktombud under 2016 finner du här på vår hemsida och i länken nedan singulair 10mg. Vi ses! 🙂
OSLVFs mötestider 2016


Arkiv

Sök: