Aktuellt

Hem
Aktuellt

Stockholm har mycket bättre luft idag jämfört med för 50 år sedan singulair pill. Luftföroreningar som då var stora problem i Stockholmsluften – svaveldioxid, bly, kolmonoxid, bensen m.fl. understiger numera gränsvärdena med bred marginal. Alltjämt kvarstår dock problem med kvävedioxider och partiklar, PM10. År 2015 klarades emellertid miljökvalitetsnormen för P2016-Sthlm-årsrapportM10 i hela Stockholms stad. Det är andra året i följd och även 2016 ser så här långt bra ut.

Dygnsmedelvärdet för kvävedioxider klarades inte. Även om det långsamt blir bättre är det svårt att klara de svenska normerna. Regeringen har dock gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommuner att kunna införa miljözon även för lätta fordon. Det kan bidra till en lösning.

http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2016_002.pdf

Vid Östra Sveriges Luftvårdsförbunds stämma torsdag 28 april hålls en presentation om det svenska miljökvalitetsmålen och hur det förhåller sig till EU:s miljökvalitetsnormer. Vad krävs för att klara miljökvalitetsmålen?
Alla medlemsorganisationers valda ombud och ersättare har fått en kallelse, liksom styrelseledamöter och beredningsgrupp. Mer info, se ”Årsmöte

Förteckning över valda ombud och ersättare >>

Anmälan, gärna före 21 april, till <a href="mailto:goran singulair over the counter.andersson@oslvf.se” target=”_blank”>goran.andersson@oslvf.se !

Varmt välkommen!

Partiklar och kväveoxider kommer att mätas på Södra Kungsgatan i Gävle av SLB-analys under år 2016. Mätningarna som utförs åt Gävle kommun påbörjades i slutet av år 2015.
http://slb.nu/slbanalys/ny-matstation-i-gavle/

SLB-analys hänger upp insug till NOx-mätningar på Södra Kungsgatan.

 

Den nya mätstationen på Södra Kungsgatan i Gävle.

Följ luftkvaliteten, timme för timme, på SLB-analys helt omarbetade sajt <a href="http://www More Help.slb.nu/slbanalys” target=”_blank” data-trk=”link”>www.slb.nu/slbanalys där mängder med bra info presenteras på överskådligt sätt. Här finns bl a alla publika data från Östra Sveriges luftvårdsförbund (www.oslvf.se). Samtidigt lanserar SLB-analys sin nya logotyp.

SLB-analys

Naturvårdsverket har i ett brev till alla landets kommuner informerat om skyldigheten att senast 31/3 rapportera luftkvalitetsdata för 2015. För Östra Sveriges luftvårdsförbunds medlemskommuner utförs dock all inrapportering av SLB-analys på uppdrag av luftvårdsförbundet. Inrapporteringen är en medlemstjänst som ingår i medlemskapet  i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Ni behöver alltså inte göra något med anledning av Naturvårdsverkets brev.

Alla mötestider för styrelse, beredningsgrupp och kontaktombud under 2016 finner du här på vår hemsida och i länken nedan singulair 10mg. Vi ses! 🙂
OSLVFs mötestider 2016

Vart fjärde år handlar Luftvårdsförbundet upp en operatör som sköter driften av förbundets miljöövervakningssystem. Förbundet har nu skrivit avtal med SLB-analys vid Stockholms Miljöförvaltning för fortsatt ansvar för drift av systemet under åren 2016-2019. SLB-analys mycket höga kompetens inom ämnesområdet har varit av avgörande betydelse för förbundets goda utveckling sedan förbundet bildades 1994.
En nyhet är att med det nya avtalet kommer förbundet kunna agera inköpscentral vilket möjliggör för förbundets medlemmar att avropa t ex extra mätningar eller kartläggningar utan upphandling enligt LOU.

Under vinterhalvåret 2015/2016 kommer andelen fordon med dubbade vinterdäck åter att inventeras i förbundets kommuner. En betydande andel av partikelhalten i luft orsakas av dubbdäcken och deras slitage på vägytan. För korrekta beräkningar av partikelhalten i luft är det därför viktigt att känna till andelen fordon med dubbade vinterdäck More hints.  Resultatet av redovisningen kommer att redovisas under våren/sommaren 2016.
Tidigare inventeringar finns sammanställda i rapporter tillgängliga för nedladdning på SLB-analys hemsida, se länkar nedan. Dessa visar att andelen fordon med dubbade vinterdäck varierar stort mellan förbundets medlemskommuner.
Rapport 2014 >>
Rapport 2013 >>

Fredagen den 13 november arrangerar Östra Sveriges Luftvårdsförbund tillsammans med Trafikverket, Stockholms stads Miljöförvaltning och Länsstyrelsen Stockholm en regional luftvårdsdag. Plats: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 i Stockholm. Mer information och anmälan.

SLB-analys har utökat sin produktportfölj och kan numera genomföra utredningar gällande vindkomfort. Med hjälp av CFD-teknik kan t ex utredas på vilket sätt ny bebyggelse förstärker eller försvagar flödet av luft i området, hur planerad bebyggelse kommer att uppfylla kriterier för vindkomfort och vindfara och ge förslag på åtgärder som förbättrar vindkomforten i utsatta områden. Ladda ner produktblad.


Arkiv

Sök: