Verksamhet

Hem
Verksamhet

Förbundets verksamhet

Här kommer en nedladdningsbar presentation
om luftvårdsförbundet att läggas ut.

Luftvårdsförbundets verksamhet

Östra Sveriges Luftvårdsförbund har bildats för att bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen. Förbundets uppgift är att på olika sätt tillhandahålla faktaunderlag till medlemmar och andra aktörer som påverkar luftens kvalitet. Med en god tillgång till luftmiljödata av hög kvalitet skapas förutsättningar för ett effektivt luftvårdsarbete.
Genom samverkan i Luftvårdsförbundet kan luftens kvalitet övervakas och olika besluts påverkan på föroreningshalter beskrivas. Förbundet eftersträvar även att med information påverka olika aktörer i en positiv riktning. Östra Sveriges Luftvårdsförbund samlar krafterna för en effektiv övervakning av luftkvaliteten i Södermanlands, Stockholm, Uppsala och Gävleborgs län.

Det konkreta arbetet med luftvård och övervakning av luftens kvalitet består huvudsakligen av tre delar:

  • inventeringar av utsläppskällor
  • mätningar av luftkvalitet och meteorologi
  • modeller för spridning och nedfall av luftföroreningar

SLB·analys är Östra Sveriges Luftvårdsförbunds anlitade operatör för den dagliga verksamheten. SLB·analys är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm och ansvarar även för övervakning av luftmiljön i Stockholm stad. Utöver dessa verksamheter tar SLB·analys också uppdrag av andra beställare. Dessa uppdrag kan både bestå i mätningar eller modellberäkningar. SLB·analys deltar även i en rad forskningsprojekt kring luftkvalitet, exponering och hälsa.

Utsläpp, mätningar och modeller

Det konkreta arbetet med luftvård och övervakning av luftens kvalitet består huvudsakligen av tre delar:

  1. Inventeringar av utsläppskällor
  2. Mätningar av luftkvalitet och meteorologi
  3. Modeller för spridning och nedfall av luftföroreningar

För sin verksamhet använder Luftvårdsförbundet SMHI Airviro’s webbaserade luftövervakningssystem. Airviro-systemet består av ett antal moduler för kontinuerlig lagring av information om utsläpp, uppmätta meteorologiska parametrar och luftföroreningshalter samt modellberäkningar av luftföroreningshalter.

Information om utsläpp av luftföroreningar kartläggs och samlas emissionsdatabaser (EDB:er). Dessa EDB:er är grunden i arbetet med luftkvalitet. EDB:er utgör indata till modellberäkningar av halter samt kan användas som underlag för uppföljning av miljömål. Modellberäkningarna ger geografisk och tidsmässig fördelning av luftföroreningshalter över större områden och under långa tidsperioder. Modeller möjliggör också att göra prognoser för framtida halter vid t ex vägprojekt eller nya detaljplaner. Haltberäkningarna kan ligga till grund för placering av mätstationer. En jämförelse mellan uppmätta halter och beräknade visar på avvikelser som eventuellt resulterar i att utsläppen behöver justeras så att nya mer noggranna beräkningar kan genomföras.